Rehabilitācija

Sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem

Pie mums var saņemt sociālo rehabilitāciju bērni, kuri cietuši no vardarbības (fiziskas, emocionālas, seksuālas, pamešanas novārtā). Kā pavadoni var uzņemt bērna uzticības personu (māti, audžumāti), ja tas nepieciešams. Bērns tiek uzņemts uz 30 dienām vai 60 dienām, ja uzsākts kriminālprocess par noziedzīgo nodarījumu. Šo pakalpojumu apmaksā valsts, administrē Latvijas Bērnu fonds. Pakalpojumu regulē MK 22.12.2009. noteikumi Nr. 1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”. Lai saņemtu pakalpojumu krīžu centrā, nepieciešami šādi dokumenti:

  • Sociālā gadījuma situācijas apraksts (skat.veidlapas);
  • Sociālā dienesta nosūtījums(skat.veidlapas);
  • Psihologa vai sociālā darbinieka atzinums, ka bērns cietis no vardarbības;
  • Līgums par pakalpojuma sniegšanu (skat.veidlapas);
  • Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta par bērna pašreizējo veselības stāvokli, uzrādot hroniskas saslimšanas, uz iesniegšanas brīdi izrakstītos medikamentus.

Sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušām pilngadīgām personām

Ar 2015. gadu pie mums var saņemt sociālo rehabilitāciju no vardarbības cietušas sievietes (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles).Tāpat kā bērniem, arī sievietēm iespējams šeit uzturēties 30 dienas, vai 60 dienas, ja sieviete ir atzīta par cietušo ar vardarbību saistīta administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros vai ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta kriminālprocesa ietvaros. Pakalpojumu regulē MK 23.12. 2014 noteikumi Nr.790. Lai saņemtu pakalpojumu krīžu centrā, nepieciešami šādi dokumenti:

  • Speciālista atzinums;
  • līgums par pakalpojuma sniegšanu.